17.10.2016

Povinné dokumenty

Školní řád

Aktuálně platný školní řád.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v budově školy.

ICT plán školy

ICT plán školy je k dispozici k nahlédnutí v budově školy.

Školská legislativa

561/2004 Sb.
zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
242/2008 Sb. a 243/2008 Sb.(novely zákona)
zákon, kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb.
zákon o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
442/1991 Sb. a 672/2004 Sb. (novela vyhlášky)
vyhláška o ukončování studia ve středních školách a učilištích a vyhláška, kterou se mění vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších přepisů
671/2004 Sb.
vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
13/2005 Sb.
vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
15/2005 Sb.
vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
16/2005 Sb.
vyhláška o organizaci školního roku
64/2005 Sb.
vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
317/2005 Sb.
vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků

Další obecně závazné právní předpisy naleznete ve Sbírce zákonů na www.mvcr.cz.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2015/16.

Výroční zpráva za školní rok 2014/15.

Výroční zpráva za školní rok 2013/14.

Hodnocení školy

Zpráva z inspekce České školní inspekce konané v roce 2017.

Řád ochrany zvířat při svodu

Řád ochrany zvířat při svodu při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat – při setkání chovatelů zvířat (č.j.: 26889/2007-10001).

Interní tiskopisy a formuláře
Společnost přátel SOŠV HK

1.ročník:

 • Zástupci z 1. ročníků budou zvoleni na informační schůzce 25.11.2016.

2.ročník:

 • 2.A – Petr Jezdínský
 • 2.B – Mgr. Daniela Kotková
 • 2.C – MUDr. Stanislav Mičuda
 • 2.D – Magdaléna Vidová

3.ročník:

 • 3.A – MVDr. Dimitar Hadži Nikolov
 • 3.B – Robert Kareš
 • 3.C – Petr Votroubek

4.ročník:

 • 4.A – Hana Křížková
 • 4.B – Mgr. Karel Barták
 • 4.C – Ludmila Sedláková
Školská rada

Členové:

 • MVDr. Monika Valentinová – jmenována Radou Královéhradeckého kraje
 • MVDr. Zuzana Kolomazníková – jmenována Radou Královéhradeckého kraje
 • Ing. Regína Čížková – zástupce pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Adelína Macháčková – zástupce pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Vladimír Tichý – zástupce zákonných zástupců a zletilých žáků
 • Monika Novotná – zástupce zákonných zástupců a zletilých žáků

Jednací řád školské rady

Článek I.

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
 2. Školskou radu svolává její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
 3. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 4. Počet členů školské rady je šest.
 5. Před uplynutím funkčního období členství ve školské radě zanikne, jestliže se člen vzdá svého mandátu. Předseda vyhlásí doplňkové volby tak, aby příští zasedání školské rady bylo v plném počtu členů.

Článek II.

 1. Jednání školské rady řídí její předseda nebo místopředseda (dále jen „předsedající“).
 2. Po zahájení jednání umožní předsedající členům školské rady vyjádřit se k programu zasedání školské rady a navrhnout změnu v programu nebo v pořadí projednávaných bodů. Školská rada poté o programu zasedání hlasuje.
 3. Jednotlivé body programu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů, které předkládá navrhovatel nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním.

Článek III.

 1. Předseda nebo členové školské rady mohou přizvat k jednání další osoby, je-li to zapotřebí k projednávané věci.
 2. Školská rada si může k projednávání vyžádat stanoviska dalších osob.

Článek VI.

 1. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava.
 2. Členové školské rady mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy.
 3. O schválení předložených návrhů se hlasuje.
 4. Hlasuje se zdvižením ruky.
 5. Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající výsledek.
 6. Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů školské rady.
 7. Výsledek hlasování je platný, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Ve výjimečných případech je možno hlasovat korespondenčně. Korespondenční hlasování lze uskutečnit pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V případě korespondenčního hlasování je výsledek platný, je-li schválen všemi členy. V případě, že tomu tak není, musí být svoláno zasedání školské rady.

Článek V.

 1. O každém zasedání školské rady se pořizuje zápis, který pořizuje člen školské rady pověřený předsedajícím.
 2. Náležitosti zápisu:
  • termín zasedání
  • přítomní členové
  • omluvení členové
  • jméno předsedajícího
  • program jednání včetně pořadí projednávaných bodů
  • přijatá usnesení
 3. Správnost písemného záznamu průběhu jednání a zápisu ověřuje předsedající.
 4. Zápis se zasílá členům školské rady, řediteli školy a zveřejní se na přístupném místě ve škole. K zaslání zápisu lze použít i elektronickou poštu.

 

Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 30. března 2015.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 31. března 2015.

Školní poradenské pracoviště

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka školy
Ing. Regina Čížková, zástupce ředitelky školy
Výchovný poradce: Ing. Jana Faltejsková
Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Provázková
Třídní učitelé


Kontaktní osoba pro školské poradenské zařízení : Ing. Jana Faltejsková, výchovná poradkyně

Školní preventivní strategie

Vážení rodiče, vzhledem k častému výskytu šikany v současných školách chceme být připraveni na zachycení případného ubližování silnějších slabším a hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit. Cílem preventivního programu naší školy (viz. MPP) je těmto jevům včas předcházet, popřípadě je rychle a úspěšně řešit tak, aby naši školu opouštěli nejen vzdělaní, ale také sebevědomí a šťastní mladí lidé. Důležitou součástí tohoto programu je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, obraťte se, prosím, okamžitě na třídního učitele, metodičku prevence (Mgr. Jitka Provázková: jitka.provazkova@sosvet.cz) nebo výchovnou poradkyni (Ing. Jana Faltejsková: jana.faltejskova@sosvet.cz). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Děkujeme za Vaši podporu.

Pedagogický sbor SOŠ veterinární.

Minimální preventivní plán školy pro školní rok 2016/2017.

Školní program proti šikanování.

Projekt Nenech to být – elektronická schránka k nahlášení šikany pro žáky i rodiče.